Den digitale tvillingen: Broen mellom den fysiske og digitale verden

Publisert 7 januar, 2020

Norsk oppdrettsbransje har de siste årene vært i en rivende utvikling. Høy laksepris, økende global etterspørsel og sterke vekstambisjoner fra både næring og myndigheter gjør bransjen til en av de raskest voksende. De senere årene har også innovasjonsgraden økt. Stadig flere aktører tar i bruk digitale løsninger og ny teknologi. I den forbindelse har også interessen rundt digitale tvillinger vokst.

En digitalisert oppdrettsnæring gir gode levekår for digitale tvillinger

En digital tvilling er en digital representasjon av et fysisk objekt og dets omgivelser i sanntid. Den tar i bruk produktdata, sensordata, matematiske modeller og algoritmer som er tilpasset de kravene systemet og kunden har. Ideelt sett skal den inneholde all informasjon om det fysiske objektet. Digitale tvillinger baserer seg på innsamling og analyse av store mengder data og prosessen skal strekke seg over hele objektets livssyklus.

Digitaliseringen i oppdrettsnæringen har nå kommet så langt at levekårene for digitale tvillinger har blitt gode. Dette i form av mengden data vi er i stand til å samle inn ved hjelp av sensorer (IoT), vår evne til å bearbeide store datamengder (AI) og å trekke lærdom ut av disse enorme datamengdene (Machine Learning).

Sensorer i dag er smartere, mindre, raskere og billigere enn før, og gir mulighet for å måle alt fra fysiske krefter i selve merdkonstruksjonen og forankringssystemet til miljømessige, biologiske og kjemiske parametere. Ved bruk av en digital tvilling trengs altså ingen mennesker til å registrere verdier. Man har tilgang til en tredimensjonal modell i et dataprogram som ideelt sett oppfører seg på samme måte som det virkelige merdsystemet. Når for eksempel strekk-krefter i forankringssystemet registreres, går informasjonen inn i den digitale tvillingen som dermed endrer kraftfordelingen i hele konstruksjonen. Er det satt en grense for hva konstruksjonen tåler av krefter, og grensen overskrides, kan den digitale modellen varsle fra for eksempel ved å endre farge på det aktuelle området til rødt. Liknende systemer er også mulig for biologiske data som kan gir en kontinuerlig digital velferdskontroll av fisken i merden.

Hva kan en digital tvilling bidra til?

Digitale tvillinger bidrar til at anlegg kan drives fra en fjernfôringssentral, og dermed gi et tryggere og mer effektivt arbeidsmiljø for de ansatte. Videre kan den digitale kopien av oppdrettsanlegget brukes til å optimere den daglige driften, forutse behov for vedlikehold eller redusere sjansen for feiltrinn når nye ideer skal settes til livs for første gang. Dette kan gjøre at innovasjon og ny teknologi kan tas i bruk tidligere enn i dag. Det er også grunn til å tro at en visuell fremstilling basert på en digital tvilling kan lette kommunikasjonen mellom biologer, kjemikere, ingeniører og røkterne ute på anlegget.

Kontakt oss