5G-HEART: Samarbeidsprosjekt mellom SEALAB, Telenor og SinkabergHansen

Publisert 13 januar, 2020

En ny generasjon mobilnett

Den digitale bølgen skyller over de fleste næringer om dagen, og havbruksnæringen er ingen unntak. Det genereres enorme mengder data som tidligere ikke har vært tilgjengelig. Informasjonen gjør det mulig for oppdretterne å ta beslutninger som både øker fiskevelferden og lønnsomheten, i tillegg til å redusere miljøavtrykket. En viktig forutsetning for å kunne utnytte de verdifulle dataene som genereres, er at oppdrettsanleggene og merdene er på nett. I dag baserer næringens kommunikasjonsteknologi seg i stor grad på lokalt tilgjengelig fast infrastruktur og egenbygde radionettverk. Disse løsningene setter en del begrensninger som man med den nye generasjonen mobilnett vil kunne unngå.

Sammenliknet med dagens mobilnett vil 5G nettverket ha en betydelig større kapasitet samt være raskere, det vil også kunne ivareta nødvendig tilgjengelighet og forutsigbarhet for næringen. 5G nettet muliggjør innsamling og analyser av en betydelig større mengde data enn det som er mulig i dag. Ikke minst gjelder dette bilde- og videostrømmer fra anleggene.

Samarbeider med Telenor gjennom prosjektet 5G-HEART

Siden sommeren 2019 har SEALAB samarbeidet med Telenor Research mot utvikling og implementering av nye 5G-løsninger for sjømatnæringen. Samarbeidet har oppstått gjennom 5G-HEART (5G HEalth AquacultuRe and Transport validation trials), et Horizon 2020 EU-prosjekt innenfor sektorene helse, transport og havbruk. Det overordnede målet er bedre tjenester, sikrere transport og mer bærekraftig matproduksjon.

Samarbeidet omhandler blant annet fjernovervåkning av forholdene på oppdrettsanlegg, både over og under vann. Sensorer under vann måler hvorvidt forholdene er gunstig med tanke på fiskevelferd og optimalisert fôring, mens på overflaten måles vind, temperatur, tidevann osv. I forhold til de ansattes sikkerhet og planlegging av operasjoner. Prosjektet har fokus på opparbeiding av erfaring knyttet til datalagring og overføring ved bruk av 5G. Livestream er også avgjørende for å kunne tilby fjernovervåkning. Videostrømmen må være av høy kvalitet (HD eller 4K oppløsning), den må ha lav forsinkelse og må kunne lagres på en fornuftig måte slik at den kan brukes i videre prosessering og analyse. I tillegg vil det gjøres tester knyttet til kommunikasjon mellom enheter ute på lokasjonen. Ulike service- og vedlikeholds-operasjoner, eksempelvis bruk av brønnbåt, vil ha stor nytte av tilgang til sensordata og livestream fra merden underveis i arbeidet.

SinkabergHansen stiller med testanlegg

For å kunne utvikle nye løsninger er det viktig at teknologien testes i sine tiltenkte omgivelser. I den forbindelse er kontakten med oppdrettsselskapet SinkabergHansen etablert. En komplett installasjon som blant annet omfatter 5G, kameraløsninger med maskinsyn, avansert sensorikk og spesialutviklet software testes ut på et av deres oppdrettsanlegg.

Ifølge SinkabergHansen vil 5G være synonymt med kapasitet og muligheter. Muligheter vi per i dag ikke engang vet vi har behov for. SEALAB er sikker på at 5G-brukere via komplette løsninger vil erfare unik innsikt på flere felt; miljøforhold, fiskevelferd, fôringsprosesser og biomasse-estimering. Den nye generasjonen mobilnett vil altså kunne bidra til en mer effektiv og bærekraftig oppdrettsnæring.

Kontakt oss