Lysstyring i lakseoppdrett

Publisert 4 februar, 2020

Lyssignal som kontrollerer kjønnsmodning og smoltifisering

Livet til en villaks styres av to spesielle lyssignal - det første er vintersolverv. Laksen lever på dette tidspunktet i ferskvann og det er her prosessen mot å bli en smolt begynner. Fisken skiller da ut salt i stedet for å ta det inn, og både kamuflasje og atferd endres. Etter noen måneder finner den veien til havet. Her bor den til den har spist seg opp til en fornuftig størrelse og fettmengde [1,2]. Det andre lys-signalet med stor påvirkning på laksens liv, er neste vintersolverv. Da slutter fisken å spise og bruker alle ressurser på å vende tilbake til ferskvann. Her finner den seg en make og neste generasjon produseres [1,2].

Kunnskapen om hvordan laks påvirkes av endring i lengde på dagen anvendes i dag flittig innen lakseoppdrett. Både for å smoltifisere laksen ved ønsket tidspunkt, og for å unngå kjønnsmodning før slakt.

Lys påvirker laksens oppførsel

Laks er avhengige av lys for å se maten de jakter og spiser. Dette er en av årsakene til at laks spiser langt mindre på vinteren og om natten. På vinterstid kan laks noen ganger slutte å spise, og nærmest gå i en slags dvale for å spare energi [2].

Jørgensen et. al. [3] forsøkte å sette ut en konstant lyskilde hos fisken for å simulere dag hele døgnet. De fant at laksens aktivitet økte, og med økt fôring økte også vekstraten. Flere forsøk bekrefter disse resultatene som viser at med økt innsats er det mulig få større laks fortere. Som et resultat vil tiden laksen bruker på å nå ønsket slaktevekt reduseres. Den forkortede tiden i havet kan bidra til lavere lusepåslag, infeksjonsrisiko og dødelighet, samt redusere avtrykket på det omkringliggende miljøet.

Dersom lyskilden i tillegg er nedsunket, til et dyp på minst 10 meter, vil dette bidra til å spre laks nedover vannsøylen. Dette fører igjen til bedre individuelle forhold og lavere smitterisiko, blant annet fordi lakseluslarver hovedsakelig befinner seg fra 0-10 meters dyp [4]. I tillegg øker det fôr-opptak dypere i merden, noe som gjør det lettere å utnytte mer av fôret.

Fremtidens lakseoppdrett

De fleste oppdrettere er allerede veldig flinke til å bruke lys i vinterhalvåret for å forhindre kjønnsmodning, og bruker lys sammen med fôringskameraer mye av dagen ellers. Det er derfor kort vei fra der vi er i dag, til kontinuerlig belysning året rundt, og alle fordelene som følger med.

Kilder:

  1. HP Endal, GL Taranger, SO Stefansson, T Hansen. Effects of continuous additional light on growth and sexual maturation in Atlantic salmon (Salmo salar) reared in sea cages. 2000 Institute of marine research, Matre aquaculture research station.
  2. B. Björnsson, GL. Taranger, TS. Stefansson, C. Haux. The Interrelation between Photoperiod, Growth Hormone, and Sexual Maturation of Adult Atlantic Salmon (Salmo salar). 2002. Department of Zoophysiology, University of Göteborg.
  3. EH. Jørgensen, M. Jobling. Feeding and growth of exercised and unexercised juvenile Atlantic Salmon in freshwater, and performance after transfer to saltwater. 1994, University of Tromsø. Aquaculture international.
  4. Juell, J. , Oppedal, F. , Boxaspen, K. and Taranger, G. L., Submerged light increases swimming depth and reduces fish density of Atlantic salmon Salmo salar L. in production cages. 2003 Aquaculture Research, 34: 469-478.
Kontakt oss